Všeobecné nákupné podmienky spoločnosti ANDRITZ Slovakia s.r.o.

(Vydanie: December 2012)

Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, nasledovné termíny a podmienky sa výhradne vzťahujú na naše dopyty a objednávky. Nie sme viazaní termínmi a podmienkami Predajcu, pokiaľ sme to výslovne písomnou formou neakceptovali. Cenové kalkulácie a konzultácie poskytnuté Predajcom sú bezplatné a nie sú pre nás záväzné, avšak sú záväzné pre Predajcu. Predajca je povinný zhromaždiť dostatočné informácie o všetkých podrobnostiach týkajúcich sa predmetu dopytu alebo dodávky.

Definície

 1. Pojem "My, Nás a ASK" znamená pôvodnú spoločnosť tak, ako je uvedené v objednávke.
 2. Pojem "Predajca" znamená osobu, firmu alebo spoločnosť, ktorej je vystavená objednávka.
 3. Pojem "Tovar" znamená všetky časti predmetov, materiálov, zariadení, služieb, prác, dodávok a iných vecí popísaných v objednávke vrátane - avšak nie iba - manuálov, návodov na obsluhu, správ a výkresov, ktoré má dodať Predajca.
 4. Pojem "Objednávka" znamená písomnú objednávku vystavenú Predajcovi Kupujúcim obsahujúcu všetky súvisiace dokumenty v nej uvedené a ktorá tvorí záväznú dohodu medzi nimi.
 5. Pojem "Zmluva" znamená zmluvu medzi nami a Predajcom, ktorá pozostáva z objednávky, týchto podmienok a akýchkoľvek iných dokumentov (alebo ich častí) uvedených v objednávke.
 1.  
  1. Objednávky sú právne záväzné iba vtedy, ak sú vystavené na našich objednávkových formulároch.
  2. Objednávky v ústnej alebo telefonickej forme musia byť písomne potvrdené aby sa stali záväznými.
  3. Zmeny a/alebo doplnenia objednávok musia byť dohodnuté písomnou formou.
 2. Potvrdenie objednávky

  ASK musí obdržať písomné potvrdenie objednávky najneskôr do 3 dní od obdržania objednávky.

  Objednávka je tiež považovaná za prijatú bez výhrad v prípade, že sa predpokladá, že Predajca začal s realizáciou objednávky po jej obdržaní alebo Tovar bol (čiastočne) dodaný. Vždy je nutné riadne uviesť naše číslo objednávky.

 3. Ceny
  1. Ceny sú fixné a pevné a je v nich zahrnutá aj doprava.
  2. Ak ceny a podmienky ešte neboli stanovené v našej objednávke, ale sú predmetom následnej komunikácie, stanú sa záväznými iba potom ako ich písomne akceptujeme.
  3. Tovar musí byť riadne zabalený a pripravený vo výbornom stave pre prepravu s použitím ekologického, recyklovateľného materiálu. Baliaci materiál na základe vlastného uváženia vrátime na náklady a riziko Predajcu. Všetky drevené obaly musia byť tepelne ošetrené.
 4. Fakturácia

  Všetky faktúry musia byť adresované do ASK. Faktúry musia byť podané v dvoch kópiách a musí byť na nich uvedená referencia s dátumom a spôsobom expedície a miesta dodávky. DPH v príslušných aplikovateľných prípadoch musí byť uvedená zvlášť a všetky faktúry sú výlučne netto prirážka. Pre každú jednotlivú expedíciu v rámci Zmluvy musí byť vystavená samostatná faktúra. Okrem čísla Objednávky a položky musia byť na faktúre uvedené všetky relevantné údaje o objednávke a expedícii. V prípade služieb je potrebné k faktúram doložiť relevantné dôkazy. Vyhradzujeme si právo vrátiť akékoľvek faktúry, ktoré nespĺňajú túto požiadavku. V tomto prípade nebude považovaná žiadna faktúra za predloženú, pokiaľ nebude podaná opravná faktúra.

 5. Platba
  1. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platby budú vykonané netto 60 dní po doručení dodávky a prijatí tovaru, obdržaní celej dokumentácie a doručení faktúry alebo v lehote 30 dní s 2% zľavou.
   V prípade, že je potrebné oznámenie o chybe týkajúcej sa dodávky, platba nebude splatná až dovtedy, kým nebude vyhovujúcim spôsobom opravená chyba. Ak nie sú dohodnuté dokumenty a/alebo certifikáty k dispozícii v deň splatnosti, dodávka sa nepovažuje za splnenú a platba nebude uskutočnená dovtedy, kým nebude doručená chýbajúca dokumentácia.
  2. Predajca súhlasí, že vyrovná požiadavky a záväzky akéhokoľvek druhu v akejkoľvek výške, ktoré boli zapríčinené Predajcom.
  3. Prevod požiadaviek a vyhradenie právnych nárokov nie je možné vykonať bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu a nie sú platné bez nášho písomného súhlasu.
  4. Ak zrealizujeme čiastočnú platbu, Predajca sa zaväzuje použiť tieto peniaze na úhradu voči tretím stranám za materiály potrebné na výrobu tovaru. Tieto budú považované za nami dodané materiály.
  5. ASK si vyhradzuje právo zadržať platbu za výrobky neschválené zo strany ASK.
 6. Dodávka
  1. Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, platí dodávka Tovaru DDU (vrátane balenia a ošetrenia) v súlade s podmienkami Incoterms v príslušnej aplikovateľnej verzii v čase vystavenia Objednávky.
   Čo sa týka prenosu rizika, platí bez ohľadu na DDU Incoterms, že dodávateľ nesie riziko za Tovar až do jeho doručenia a prijatia zo strany ASK v uvedenom mieste dodávky, bez toho, aby boli dotknuté ostatné práva ASK na reklamáciu a nápravu takejto nesplnenej povinnosti.
  2. Určený deň dodávky – doručenie na miesto určenia – musí byť striktne dodržaný, v opačnom prípade sme oprávnení buď nástojiť na dodávke a žiadať náhradu škôd za omeškanú dodávku alebo žiadať náhradu škôd za nesplnenie Objednávky a vypovedať Zmluvu s okamžitou platnosťou. V prípade takéhoto vypovedania sme oprávnení bez obmedzenia akýchkoľvek iných našich práv vrátiť Predajcovi na jeho riziko a náklady akýkoľvek Tovar, ktorý už bol dodaný a požadovať od Predajcu vrátenie všetkých finančných prostriedkov, ktoré už boli zaplatené za takýto Tovar a úhradu všetkých ostatných nákladov, ktoré nám vznikli následkom vrátenia Tovaru.
  3. V prípade dodávky Tovaru pred stanoveným dátumom, čo je možné vykonať iba s naším súhlasom, začnú príslušné lehoty vzťahujúce sa na dodávku plynúť až pôvodne dohodnutým dňom dodávky.
  4. Sme oprávnení účtovať Predajcovi penále vo výške 1% (0.5% za dokumentáciu) z celkovej hodnoty Objednávky za každý týždeň oneskorenia dodávky alebo jej časti. Každú stratu zapríčinenú Predajcom, ktorá presahuje túto sumu je povinný uhradiť Predajca. Bezpodmienečné prijatie a/alebo úhrada celej sumy alebo časti za dodaný Tovar/služby nie je základom pre žiadne zbavenie sa platby dlžného penále.
  5. Ak by bolo nemožné dodržať dátum dodávky kvôli vyššej moci alebo dodatočných inštrukcií z našej strany, je nutné, aby Predajca takýto stav písomne oznámil bez zbytočného meškania. Pokiaľ Predajca nie je schopný splniť svoj záväzok, nie je možné brať do úvahy požiadavky týkajúce sa predĺženia dodacej lehoty. Ak je základom pre predĺženie dodacej lehoty oprávnená požiadavka, je nutné dohodnúť nový termín dodávky písomnou formou. V prípade predĺženia tejto novej dodacej lehoty sa automaticky uplatnia pôvodne stanovené podmienky.
  6. Vyššia moc sú výnimočné udalosti alebo okolnosti, na ktoré nemá žiadna zo strán vplyv a ktoré zmluvný partner nemohol predpokladať, že zapríčinia vyššiu moc v čase vystavenia Objednávky a ktoré mu bránia splniť jeho zmluvné záväzky. Všetky formy ozbrojených konfliktov a prírodných katastrof ako aj národné a oficiálne vyhlásené štrajky sú považované za okolnosti vyššej moci. Napríklad výrobné chyby, nepodarky v odlievaní, nedostatočné zabezpečenie a oneskorené dodávky od subdodávateľov nebudú považované za vyššiu moc.
 7. Ustanovenia týkajúce sa expedície

  Tovar, ktorý musí byť v perfektnom stave, je nutné veľmi starostlivo zabaliť pre jeho prepravu. ASK môže rozhodnúť o vrátení obalov na náklady a riziko Predajcu.

  Všetky potrebné alebo užitočné informácie ohľadom skladovania a ďalšej manipulácie (vrátane dvíhania a situácií počas prepravy musia byť jasne vyznačené na obale).

  Všetok Tovar je nutné dodať na adresu dodávky, ktorá je uvedená v Objednávke. V prípade nesprávneho dodania dodávateľ zodpovedá za všetky dodatočné náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s dodávkou na správnu adresu.

  Všetok Tovar musí byť označený štítkami v súlade so špecifikáciami ASK. Pokiaľ neboli uvedené inštrukcie ohľadom označovania štítkami, je nutné, aby bolo na Tovare uvedené číslo položky ASK.

  Je nutné striktne dodržiavať inštrukcie ohľadom expedície vydané ASK; akákoľvek škoda alebo súvisiace náklady v dôsledku nedodržania ustanovení alebo podmienok expedície (napr. nadmerný náklad, náhrada za zdržanie pri nakladaní, colné povinnosti) nesie výlučne Predajca. Ak nie sú stanovené žiadne ustanovenia ani podmienky týkajúce sa expedície, je potrebné použiť najlacnejší a najvýhodnejší prostriedok dodávky pre ASK. Pre dodávku prostredníctvom prepravnej spoločnosti je vždy nutný súhlas ASK; v prípade použitia tejto formy dodávky je potrebné odovzdať pravidlá dodávok ASK a číslo objednávky ASK prepravnej spoločnosti, aby ich tiež mohla uplatniť voči prípadnému dopravcovi.

  Baliaci lístok a sprievodka musia byť súčasťou balenia každej zásielky.

  V prípade priamej dodávky je nutné ihneď poslať ASK kópiu dodacieho listu alebo pripravenej sprievodky. Na dodacom liste alebo na balení musia byť uvedené nasledovné informácie: úplné číslo Objednávky a číslo položky ASK, obsah, nasledovné číslo balenia, zvyčajné značenie, váha brutto a netto ako aj rozmery balenia. Je nutné dodržiavať požiadavky týkajúce sa označovania štítkami.

  V prípade dodávky Tovaru bez zaplatenia cla je nutné spolu s Tovarom poslať relevantné colné dokumenty, v prípade potreby certifikáty o pôvode, potvrdenia o pohybe a identifikácii, atď.

  V prípade zásielky nadrozmernej veľkosti je Predajca povinný detailne informovať ASK o dodávke (o balení, rozmeroch a hmotnostiach) minimálne 6 týždňov pred dodávkou.

  V prípade, že dodacie dokumenty nie sú vystavené podľa Objednávky, ASK má pravo vrátiť zásielku na náklady dodávateľa a/alebo žiadať úhradu príslušne vzniknutých dodatočných nákladov.

  Na všetkých relevantných dokumentoch, potvrdení Objednávky, dodacom liste, faktúre, atď. musí byť vyznačené číslo Objednávky a číslo položky.

  Aj pokiaľ je na Objednávke vyznačená iná dodacia adresa (priame objednávky) ako je adresa ASK, stále je nutné, aby bol k dodávke priložený dodací list s číslom Objednávky. Kópiu je treba poslať faxom alebo e-mailom Oddeleniu nákupu ASK. Na žiadnom dokumente nesmú byť uvedené ceny alebo iné informácie, ktoré sú relevantné iba pre ASK.

 8. Odmietnutý tovar a zodpovednosť dodávateľa
  1. V prípade odmietnutého Tovaru/nesprávnych dodávok, ktoré sú vrátené na náklady a riziko Predajcu si vyhradzujeme právo buď požadovať náhradnú dodávku alebo zrušiť dodávku a vyžadovať náhradu relevantných platieb, ak takéto existujú. Náklady a riziko pri preprave náhradného Tovaru a vrátenie nesprávne dodaného tovaru nesie Predajca.
  2. V prípade nám zapríčinených škôd alebo strát vyplývajúcich z horeuvedených ustanovení nám musí Predajca poskytnúť úplnu kompenzáciu.
 9. Prebratie
  1. Právne účinná akceptácia Tovaru sa uskutoční až po kontrole celej našej dodávky v závode u nášho zákazníka, aj v prípade, že bolo potvrdené doručenie Tovaru a/alebo bola zaplatená faktúra. Obdobne si vyhradzujeme právo poslať upozornenie na chybu Tovaru aj neskôr.
  2. Ak dodávka nesúhlasí s dohodnutými podmienkami, zvyčajnými obdchodnými podmienkami alebo bezpečnostnými predpismi, máme právo odstúpiť od Zmluvy s okamžitou platnosťou a zaobstarať si náhradu na náklady Predajcu.
  3. V prípade našich plánovaných inšpekcií hradí náklady na takéto inšpekcie Predajca okrem nákladov na náš personál a/alebo personál tretej strany. V prípade, že je takéto inšpekcie nutné zopakovať z dôvodov, ktoré je možné prisúdiť Predajcovi, náklady na takéto inšpekcie nesie Predajca.
 10. Záruka
  1. Pokiaľ nie je uvedené inak v znení Objednávky, všetky príslušné normy, špecifikácie, výkresy alebo ich príslušné prílohy musia byť v ich poslednej revízii alebo z dátumu ich posledného vydania. Predajca je zodpovedný za to, aby zabezpečil, že všetky takéto dokumenty vyhovujú požadovanému písomnému potvrdeniu zo strany Kupujúceho v prípade akýchkoľvek pochybností.
  2. Predajca ručí za to, že Tovar zodpovedá v každom ohľade Objednávke, má riadny design, materiály, spracovanie a je v súlade s najlepšími profesionálnymi postupmi a je schopný podávať štandardný výkon uvedený v technických údajoch. Okrem toho Predajca ručí za to, že návrh a výroba dodaného Tovaru sú správne a v súlade s najnovšou technológiou a zároveň je tiež vhodný pre účel(y) použitia, pre ktoré je zakúpený a ktorý je vyznačený v Objednávke buď výslovne alebo indikáciou, a ak aj nie je takto vyznačený, je vhodný pre bežný účel v rámci plánovanej aplikácie; poskytne záruku za kvalitu Tovaru, zaručené charakteristiky, funkciu, účinnosť a kapacitu ako aj za výborný stav materiálov po dobu dvoch rokov prevádzky (aj v prípade prevádzky na zmeny). Záruka začne plynúť dňom uvedenia Tovaru do prevádzky. Na základe tejto záruky môžeme rozhodnúť, či Predajca musí počas tejto lehoty bezplatne vymeniť všetky nepoužiteľné, chybné alebo poškodené komponenty na mieste inštalácie (vrátane nákladov za demontáž a opätovnú montáž), bezodkladne a na vlastné riziko, alebo či je povinný kompenzovať akékoľvek škody alebo stratu vyplývajúce z nemožnosti používať tovar, alebo jeho chybného prevedenia alebo poškodenia. V urgentných prípadoch sme oprávnení vykonať opravy alebo vymeniť Tovar sami alebo v súčinnosti s treťou stranou na náklady Predajcu. V prípade výmeny alebo opravy tovaru začína plynúť plná záruka dňom opätovného uvedenia do prevádzky.
  3. Predajca sa zaväzuje poskytovať náhradné diely a komponenty podliehajúce rýchlemu opotrebovaniu po dobu 10 rokov po dodávke za trhové ceny a pri obvyklých dodacích lehotách.
  4. Prijatím Objednávky Predajca výslovne vyhlasuje, že na predmet dodávky sa nevzťahujú žiadne práva tretích strán, obzvlášť vlastnícke práva. Zaväzuje sa nedotknúť sa a odškodniť nás v prípade nárokov tretej strany vo vzťahu k predmetu dodávky a poskytnúť nám plnú kompenzáciu za akékoľvek vzniknuté škody alebo stratu a neporušuje autorské práva tretích strán.
  5. Okrem toho Predajca nesie neobmedzenú zodpovednosť za všetky škody, ktoré spôsobil.
  6. Tovar musí byť v súlade so všetkými ustanoveniami, ktoré platia v krajine určenia.
 11. Zrušenie/Prerušenie
  1. Výpoveď
   Sme oprávnení v prípade potreby vypovedať celú zmluvu alebo jej časti. V takomto prípade sme povinní zaplatiť Predajcovi Zmluvnú cenu tej časti dodávok a služieb, ktoré už boli zrealizované a tiež nahradiť priame náklady za prebiehajúce dodávky a služby, ktoré je možné dokázať ako aj za storno objednávok zadaných subdodávateľom. Pri obdržaní oznámenia o našom odstúpení je Predajca povinný snažiť sa o to, aby náklady, ktoré máme uhradiť, udržal na čo možno najnižšej úrovni. Všetky a akékoľvek dodatočné požiadavky vyplývajúce z alebo v spojení so zrušením objednávky sú vylúčené.
  2. Nesolventnosť
   Sme oprávnení zrušiť objednávku s okamžitou platnosťou v prípade, že sa Predajca stane nesolventným alebo je vyhlásený jeho bankrot. Môžeme kedykoľvek podľa vlastného uváženia nakúpiť za obvyklé ceny materiály zakúpené pre našu objednávku, inžinierske služby alebo komponenty, na ktorých sa už začali práce.
  3. Prerušenie
   Sme oprávnení kedykoľvek požadovať, aby Predajca prerušil jeho ďalšie spracovanie Objednávky. V takomto prípade musí Predajca písomne špecifikovať možné dôsledky a ponúknuť najlepšiu možnú zmenu časového plánu v záujme zachovania hospodárnosti projektu. Predajca si neuplatní žiadne nároky za prerušenie až do doby max. 3 mesiacov.
 12. Dokumentácia k objednávke
  1. Informácie, ktoré sú súčasťou našich dopytov alebo objednávok, priložené výkresy a náčrty ako aj vzorky a iné zásielky zostávajú naším vlastníctvom a nesmú byť použité nikde inde bez nášho písomného súhlasu; je nutné ich vrátiť spolu s ponukami alebo po vykonaní objednávky bez toho, aby sme ich vyžiadali. Všetky výkresy, výpočty a iná, obzvlášť technická dokumentácia dodávaná Predajcom je naším vlastníctvom a Predajca ich nesmie použiť pre akýkoľvek iný účel okrem realizácie Objednávky. Našu Objednávku je možné použiť iba pre reklamné účely v rámci špecializovaných publikácií s naším predchádzajúcim písomným súhlasom. V prípade celých závodov pre ktoré Predajca poskytuje značnú časť komponentov, Predajca nie je oprávnený menovať tento závod ako referenciu. Objednávka a všetky príslušné informácie, dokumentácia, atď. musia byť považované za dokumenty dôverného charakteru a ako naše obchodné tajomstvo a nesmú byť sprístupnené tretím stranám. V prípade, že dodávateľ spolupracuje s tretími stranami na výkone zákazky, musí rovnako zaviazať tretie strany k zachovaniu mlčanlivosti. V prípade porušenia tohto ustanovenia bude znášať príslušné dôsledky Predajca.
  2. Akékoľvek prílohy k Objednávke technického alebo komerčného charakteru tvoria neoddeliteľnú súčasť Objednávky.
  3. V prípade nezrovnalostí v dokumentácii k Objednávke sa uplatnia nasledovné priority:
   1. Objednávka
   2. Špeciálne technické a/alebo komerčné podmienky a ich prílohy
   3. Tieto Všeobecné nákupné podmienky.
 13. Zodpovednosť
  1. Dodávateľ je povinný odškodniť ASK a konečného užívateľa za akékoľvek zranenia osôb alebo poškodenie vecí, ktoré je možné úplne alebo čiastočne vyvodiť ako následok chybnej, poškodenej dodávky.
  2. Predajca je bez obmedzení zodpovedný za všetky škody, ktoré spôsobil, vrátane, avšak nie iba, za stratu výroby, ušlý zisk a akékoľvek iné následné hospodárske straty.
 14. Miesto realizácie/Čiastočná neplatnosť/Súdna príslušnosť/Aplikovateľné právo
  1. Miestom realizácie platby je Humenné.
  2. V prípade neplatnosti jedného alebo viacerých ustanovení zostávajú ostatné ustanovenia týchto Všeobecných nákupných podmienok v platnosti.
  3. Všetky spory medzi dodávateľom so sídlom na Slovensku a ASK v spojení s touto zmluvou alebo ďalšími zmluvami z nej vyplývajúcimi budú s konečnou platnosťou urovnané na Arbitrážnom súde Slovenskej Obchodnej Komory v súlade s platnými pravidlami. Arbitrážny tribunál sa bude skladať z troch rozhodcov. Miesto arbitrážneho súdu sú Košice. Rozhodcovský súd bude prebiehať v slovenskom jazyku.
   Spory medzi dodávateľom so sídlom mimo územia Dánska a ASK vyplývajúce z alebo v spojení s touto zmluvou budú konečnou platnosťou urovnané v súlade s Pravidlami arbitrážneho súdu Medzinárodnej obchodnej komory jedným alebo viacerými sudcami vymenovanými v súlade s uvedenými Pravidlami. Pojednávanie arbitrážneho súdu bude v anglickom jazyku.
   Miestom rozhodcovského súdu budú Košice.
   Aplikovateľné právo je hmotné právo Slovenskej republiky.
  4. Aplikácia konvencie OSN o medzinárodnom predaji tovaru je vylúčená.
 15. Akceptácia kódexu správania a etického kódexu dodávateľom

  Dodávateľ týmto potvrdzuje, že si je vedomý Kódexu správania a etického kódexu skupiny Andritz (ďalej len „Kódex“), ktorý bol zverejnený na webovej stránke spoločnosti Andritz www.andritz.sk. Dodávateľ týmto potvrdzuje, že princípy stanovené v tomto dokumente tvoria základ pre obchodovanie so spoločnosťami skupiny Andritz a že on sám bude rešpektovať a dodržiavať tieto princípy v rámci svojho správania. Skupina Andritz si vyhradzuje právo na ukončenie obchodného vzťahu alebo zmluvy v prípade zásadného porušenia pravidiel stanovených v tomto dokumente Dodávateľom. Dodávateľ zbaví spoločnosti skupiny Andritz zodpovednosti a bude ich kryť pred škodami vzniknutými z dôvodu porušenia Kódexu Dodávateľom.

 16. Všeobecné ustanovenia
  1. Vlastnícke právo a riziko vzťahujúce sa na Tovar nesie Predajca až po dodávku do miesta určeného v Objednávke.
  2. Všetky poskytnuté materiály zostávajú našim vlastníctvom a nesmú sa používať kdekoľvek inde. Táto výhrada vlastníckeho práva sa tiež vzťahuje v prípade, že materiály sú spracované.
  3. Predajca musí informovať našich kľúčových subdodávateľov a pre ich využitie musí mať náš súhlas. My a náš zákazník a/alebo zástupcovia máme právo vykonať inšpekciu všetkého Tovaru v závode Predajcu a v závodoch jeho subdodávateľov vo rozumnom čase a odmietnuť Tovar, ktorý nie je v súlade so zmluvnými podmienkami. Zmluvy Predajcu so subdodávateľmi musia byť tiež uzatvárané v súlade s týmto ustanovením, aby umožňovali takéto právo.
  4. Uskutočnenie platby nás nezbavuje našich práv na odmietnutie. Predajca musí odstrániť odmietnutý Tovar na svoje vlastné náklady v lehote siedmych (7) dní po odmietnutí. Ak tak neurobí, máme právo vrátiť odmietnutý Tovar Predajcovi na riziko a náklady Predajcu.
  5. Všetky nástroje vyrobené pre dodávky ASK a zaplatené ASK sú výlučne vlastníctvom ASK a je ich možné používať iba pre dodávky ASK. Všetky takéto nástroje je potrebné označiť “Nástroj spoločnosti ANDRITZ Slovakia s.r.o. a číslom položky ASK”.
 17. Záväznosť týchto podmienok
  1. Znenie týchto podmienok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi Predajcom a ASK. Ustanovenia odlišne upravené v zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto podmienok.
  2. Predajca uzatvorením zmluvy s ASK súhlasí s týmito podmienkami, s ktorými bol pri uzatvorení zmluvy plne oboznámený a zaväzuje sa ich dodržiavať bez obmedzení.

Horeuvedené termíny a podmienky platia pre všetky práve rozpracované a budúce obchody medzi Predajcom a ASK (stranami) a horeuvedené termíny a podmienky zostávajú v platnosti až do ich nahradenia novými podpísanými termínmi a podmienkami.