Pravidlá tendrov

I. Pozvánka do Tendra obsahuje:


II. Zapojenia sa do Tendra

1. kliknutím na „link“ vygenerovaný v pozvánke a zadaním meno a hesla. Meno sa nemení. Heslo je pre každý tender nové.

2. kliknutím na druhý „link“ vygenerovaný v pozvánke. Vstup bez zadania mena a heslo.

3. na adrese www.andritz.sk/tender-intro.php. Vyhľadaním svojho tendra a zadaním mena a hesla.


III. Zadávanie ponuky

Po vstupe do Tendra môžete zadávať svoju ponuku.

Do kolonky „Vaša ponuka“ vpísať jednotkovú cenu v eurách bez DPH podľa dopytu (€/m, /ks,/l,/m2, /pár ....atď)

Cenu uvádzať vždy vrátane dopravy => DDÚ

Do kolonky „Podmienky“ vpísať prípadné poznámky k danej položke (napr. termín dodania, alternatívu ... atď)

Ak súhlasíte s dopytovanými podmienkami, tak do kolonky nemusíte zadávať nič.

Po vyplnení všetkých položiek, ktoré viete ponúknuť, stlačíte odkaz „Ďalej“

Tu si môžete skontrolovať Vašu ponuku. Ak ste zadali chybnú cenu, alebo ste niečo zabudli dopísať, tak máte možnosť vrátiť sa späť do formulára stlačením na odkaz „Návrat do formulára“

Ak je všetko v poriadku, tak ponuku odošlete stlačením na odkaz „Odoslať túto ponuku“

POZOR - po odoslaní chybnej ponuky ju už nie je možné opraviť!

Po odoslaní ponuky sa na verejnej stránke www.andritz.sk/tender-intro.php zobrazia najnižšie ponúkané ceny.

Do jedného tendra je možné zaslať ponuku viackrát.


IV. Uzavretie tendra

Každý tender má presne stanovený termín ukončenia. Štandardne je to do 2 dní od začatia tendra do 13:00 hod.(nie je to však pravidlom)

Ak je tender označený symbolom :

V prípade že príde ponuka v posledných minútach, tak systém automaticky predĺži tender o 10 minút.

Ak v predĺžených 10 minútach príde ďalšia ponuka, tak sa opäť tender predĺži o 10 minút, až dovtedy pokiaľ nepríde žiadna nová ponuka.

Ak je tender označený symbolom , tender sa predlžovať nebude.

Po skončení termínu je tender stiahnutý z verejnej stránky. Vyhodnotia sa najlepšie ponuky a následne sa rozposielajú objednávky. Ak nevyhovuje najnižšia cena (zlý termín, alternatíva ... atď) tak sa objednávka pošle druhej najlepšej ponuke alebo sa vyhlási nový tender.

Každá položka sa posudzuje jednotlivo ako samostatná ponuka , tzn. že v rámci jedného tendra môžu byť vystavené viaceré objednávky.

Ak nevyhovujú ponúkané ceny, tak nákupca nie je povinný zaslať objednávku.

Dodávateľ je povinný dodať ponúkaný tovar v požadovanom množstve, cene a kvalite podľa všeobecných obchodných podmienok..


V. Vylúčenie z tendra

Z tendrov budú vylúčení všetci dodávatelia, ktorí nebudú dodržiavať všeobecné obchodné podmienky a pravidlá tendra.

V prípade chybne zadaných cien do tendra je dodávateľ povinný ihneď nahlásiť túto chybu.

Nákupca môže na základe takého oznamu

  1. tender stiahnuť z obehu , vystaviť nový tender a zaslať nové pozvánky

  2. ak je tender tesne pred termínom ukončenia, tak sa tender dokončí a vystaví sa nový tender len na položky ktoré boli chybne zadané.

  3. ak je tender tesne pred termínom ukončenia, tak sa tender dokončí a objednávka sa pošle druhej najlepšej ponuke.

V prípade že dodávateľ počas tendra neoznámi chybne zaslanú ponuku, tak je povinný takýto tovar dodať v ponúkanej cene.

V prípade opakujúcich sa chybných ponúk sa bude takéto správanie považovať za „záškodníctvo“ a dodávateľ bude do odvolania vylúčený z budúcich tendrov.


VI. Zmeny v tendroch

Ak nákupca zistí dole uvedené nedostatky v tendrov je oprávnený ich opraviť:

  1. chybne uvedené množstvo tovaru

  2. zlý popis tovaru

  3. termín uzávierky tendra

V takom prípade bude v popise tendra dopísané veľkými písmenami „POZOR ZMENA“ (+ môže tam byť dopísaná aj konkrétna zmena, ktorá bola vykonaná) a budú ešte raz rozposlané pozvánky do tendra.

Dodávateľ musí akceptovať každú zmenu.

Zmeny popisu a množstva tovaru sa môžu vykonať len vtedy, ak nebola zaslaná žiadna ponuka. V prípade že bola zaslaná ponuka, tak sa tender môže zrušiť, opravia sa chybné položky a vystaví sa nový tender.

Zaslaním ponuky do tendrov súhlasíte s hore uvedenými pravidlami.